CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
An Lâm ra Thông báo các Quyết định, Công văn của Chính quyền các cấp liên quan đến các lĩnh vực quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ
13/09/2022 11:01:12

Cải cách các thủ tục hành chính là mục tiêu hướng tới của Chính quyền các cấp

Tên văn bản

Quyết định “Về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Số ký hiệu

2033 /QĐ-UBND

Ngày ban hành

25/7/2022

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hải Dương

File đính kèm

Quyet dinh 2033

Tên văn bản

Quyết định “Về việc công bố thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Số ký hiệu

2317 /QĐ-UBND

Ngày ban hành

29/8/2022

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hải Dương

File đính kèm

Quyet dinh 2317

Tên văn bản

Thông báo “Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Số ký hiệu

2318 /QĐ-UBND

Ngày ban hành

29/8/2022

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hải Dương

File đính kèm

Quyet dinh 2318

Tên văn bản

Công văn “V/v công khai thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Số ký hiệu

832/UBND-VP

Ngày ban hành

06/9/2022

Cơ quan ban hành

UBND huyện Nam Sách

File đính kèm

Cong van h 832

Tên văn bản

Công văn “V/v công khai thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Số ký hiệu

832/UBND-VP

Ngày ban hành

06/9/2022

Cơ quan ban hành

UBND huyện Nam Sách

File đính kèm

Cong van h 833

Tên văn bản

Công văn “V/v công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Số ký hiệu

834/UBND-VP

Ngày ban hành

06/9/2022

Cơ quan ban hành

UBND huyện Nam Sách

File đính kèm

Cong van h 834

Tên văn bản

Thông báo “V/v công khai thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Số ký hiệu

33/TB-UBND

Ngày ban hành

07/9/2022

Cơ quan ban hành

UBND xã An Lâm

File đính kèm

Thong bao x 33

Tên văn bản

Thông báo “V/v công khai thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Số ký hiệu

34/TB-UBND

Ngày ban hành

07/9/2022

Cơ quan ban hành

UBND xã An Lâm

File đính kèm

Thong bao x 34

Tên văn bản

Thông báo “Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và
Môi trường

Số ký hiệu

35/TB-UBND

Ngày ban hành

07/9/2022

Cơ quan ban hành

UBND xã An Lâm

File đính kèm

Thong bao x 35

Tin: V.C
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1950
Trước & đúng hạn: 1950
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 16:20:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN LÂM - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lâm.

Địa chỉ: An Lâm, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0904650328
 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 8
Tất cả: 46,151