CƠ CẤU TỔ CHỨC
HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG
07/01/2023 12:00:00

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, cán bộ các Đoàn thể, công chức chuyên môn

 
                                                         CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA UBND CẤP XÃ

(Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019)

Trước hết chúng ta cần biết: Cấp xã là một đơn vị hành chính nhà nước cấp thấp nhất ở Địa phương, bao gồm các tên gọi là xã, phường hoặc thị trấn. Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, là cơ quan hành chính nhà nước thuộc nhánh quyền lực hành pháp tại địa phương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cơ cấu của Ủy ban nhân dân cấp xã bao gồm khoảng 3 - 5 thành viên. Trong đó, đứng đầu là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phó chủ tịch và các ủy viên (các ủy viên này thường là Trưởng công an xã và chỉ huy trưởng Ban chấp hành quân sự).

Ủy ban nhân dân cấp xã còn có bộ máy các chức danh giúp việc bao gồm: Văn phòng - Thống kê; Văn hóa - xã hội; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; Tư pháp - Hộ tịch; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã; Tài chính - Kế toán; Trưởng Công an xã.

Ủy ban nhân dân xã hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của tập thể. Bên cạnh đó cũng đề cao trách nhiệm cá nhân của chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên của ủy ban nhân dân xã. Mỗi thành viên sẽ chịu trách nhiệm về từng chức năng và nhiệm vụ mà mình được giao. `

Giống như bất kỳ một cơ quan tổ chức nào khác, để hoạt động có hiệu quả và đạt kết quả tốt, trước hết cần phải nắm rõ chức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã như sau:

1. Chức năng của UBND cấp xã

Chức năng chính của Ủy ban nhân dân cấp xã đó là quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn xã trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng theo các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và theo sự phân công chỉ đạo thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng đời sống vật chất và tinh thần trong sáng, vững mạnh cho người dân.

Các chức năng cụ thể bao gồm:

- Tổ chức và hướng dẫn cho nhân dân, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trên địa bàn thực hiện tốt các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tạo điều kiện cho nhân dân làm ăn và phát triển kinh tế địa phương, nắm bắt rõ các tâm tư, nguyện vọng của người dân để nhanh chóng giải quyết hoặc phản ánh lên cấp trên.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức ở Địa phương

- Tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch về kinh tế xã hội và kế hoạch ngân sách xã được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hằng năm. Xây dựng dự toán ngân sách năm sau trình UBND huyện phê duyệt.

2. Nhiệm vụ của UBND cấp xã

UBND cấp xã có các nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng, trình HĐND xã quyết định một số nội dung thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND xã như:

+ Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

+ Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

+ Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của xã trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

Và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND xã.

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương trên cơ sở số ngân sách đã được phê duyệt.

-Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã./.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, cán bộ các Đoàn thể, công chức chuyên môn

I. LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY XÃ

- Đ/c Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã (SĐT: 0904650328)

- Đ/c Nguyễn Văn Thăng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã (SĐT: 0936955218) 

II. LÃNH ĐẠO HĐND XÃ

- Đ/c Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã (SĐT: 0366504797)

- Đ/c Phạm Tuấn Phong - ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã (SĐT: 0989542950)

III. LÃNH ĐẠO UBND XÃ

- Đ/c: Phạm Xuân Vinh - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã (SĐT: 0986175444)

IV. LÃNH ĐẠO UB MTTQ XÃ

- Đ/c Nguyễn Văn Tuyên - ĐUV, Chủ tịch ủy ban MTTQ xã (SĐT: 0902098920)

V. CÁC CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng HĐND và UBND

- Đ/c Nguyễn Thị Thái - ĐUV, SĐT: 0787122557

2. Văn Phòng Nội vụ

- Đ/c: Phạm Văn Lên. SĐT: 0976910062

3. Công chức Văn hoá Thương binh và xã hội

- Đ/c: Vũ Thị Hằng. SĐT: 0977557774

4. Công chức Văn hoá Thông tin

- Đ/c Vũ Huy Chiển. SĐT: 0902466035

5. Công chức Địa chính xây dựng và môi trường

- Đ/c Đinh Văn Tuyền. SĐT: 0904608639

6. Công chức Địa chính nông nghiệp và Giao thông thuỷ lợi

- Đ/c Nguyễn Khắc Huyên. SĐT: 0934345204

7. Công chức Kế toán - Tài chính

- Đ/c Đoàn Thị Kim Tuyến. SĐT:0369425688

8. Công chức Tư pháp hộ tịch

- Đ/c Khúc Thị Trang. SĐT: 0367484240

9. Chỉ huy trưởng Quân sự

- Đ/c Nguyễn Văn Hướng. SĐT: 0987559245

10. Trưởng công an xã

- Đ/c Mạc Thị Chi. SĐT:0989465559

VI. LÃNH ĐẠO CÁC ĐOÀN THỂ

1. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Đ/c Mạc Đức Sa. SĐT: 0902162027

2. Chủ tịch Hội Nông dân

- Đ/c Nguyễn Đắc Tường. SĐT: 0979959734

3. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

- Đ/c Vũ Thị Tính. SĐT: 0982741609

4. Chủ tịch Hội Người cao tuổi

- Đ/c Vũ Huy Dự. SĐT: 0386520295

5. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Đ/c Khúc Thị Trang. SĐT: 0367484240

BAN BIÊN TẬP

----- *****-----

 
Các tin mới hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 183
Trước & đúng hạn: 183
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/03/2024 17:09:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN LÂM - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lâm.

Địa chỉ: An Lâm, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0904650328
 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 47,234