CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UBND xã An Lâm công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công an xã quản lý.
27/12/2021 04:32:10

Những căn cứ pháp lý, đáp ứng yêu cầu của công dân đến giao dịch các thủ tục hành chính liên quan tại Bộ phận một cửa của UBND xã.

I. LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

(Quyết định số 5947/QĐ-BCA-C06 ngày 19/7/2021 của Bộ Trưởng Bộ Công an)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung

Cơ quan

GHI CHÚ

1

 

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

- Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

Công an cấp xã

 

2

 

Thông báo số định danh cá nhân

- Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

- Nghị định 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

- Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021.

   

II. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ

Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Công an

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan

1

1.004222

Đăng ký thường trú

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 - Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 - Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an - Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an cấp xã

2

1.003197

Xóa đăng ký thường trú

Luật Cư trú số 68/2020/QH14 - Nghị định số 62/2021/NĐ -CP ngày 29/6/2021 - Thông tư số 57/2021/TT -BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an cấp xã

3

1.004194

Đăng ký tạm trú

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 - Thông tư số 55/2021/TT -BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an - Thông tư số 57/2021/TT -BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an cấp xã

4

1.002755

Gia hạn tạm trú

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 - Thông tư số 55/2021/TT -BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an - Thông tư số 57/2021/TT -BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an cấp xã

5

1.010028

Xóa đăng ký tạm trú

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 - Nghị định số 62/2021/NĐ -CP ngày 29/6/2021 - Thông tư số 57/2021/TT -BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an cấp xã

6

2.001159

Thông báo lưu trú

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 - Thông tư số 55/2021/TT -BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an - Thông tư số 57/2021/TT -BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an cấp xã

7

1.003677

Khai báo tạm vắng

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 - Thông tư số 55/2021/TT -BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Công an cấp xã

Theo tin: CAX
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 165
Trước & đúng hạn: 165
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/02/2024 17:32:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ AN LÂM - HUYỆN NAM SÁCH

Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Khúc Văn Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lâm.

Địa chỉ: An Lâm, Nam Sách, Hải Dương

Điện thoại: 0904650328
 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 7
Tất cả: 47,184